Partnerzy

regulamin

                                                    RABATOL REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z portalu internetowego Rabatol.pl oraz nabywania i użytkowania karty rabatowej Rabatol, uprawniającej do otrzymywania zniżek w punktach partnerskich, których pełna lista jest prezentowana na stronie internetowej  (www.rabatol.pl).

Organizator posiada prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie, o których jest zobowiązany powiadomić UŻYTKOWNIKÓW za pośrednictwem strony internetowej www.rabatol.pl lub poprzez wiadomości mailowe z 30-dniowym wyprzedzeniem.

DEFINICJE

ORGANIZATOR – właściciel portalu RABATOL.PL: firma FREESTYLE STUDIO Urszula Bogdanowicz, z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 36a/15 w Olsztynie, NIP: 739-103-53-47 , REGON:  510357279.

PROGRAM – nazwa i zasady programu partnerskiego Organizatora.

KARTA  – karta rabatowa Programu RABATOL.

UŻYTKOWNIK – pełnoletnia osoba fizyczna (w wieku minimum 18 lat), która staje się posiadaczem karty rabatowej RABATOL, na warunkach opisanych w niniejszym Regulaminie.

PARTNER/FIRMA PARTNERSKA – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca z usług świadczonych przez ORGANIZATORA w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, na warunkach zapisanych w odrębnej umowie partnerskiej zawartej z ORGANIZATOREM, udziela UŻYTKOWNIKOM rabatu na swoje usługi/towary.

REGULAMIN – regulacje dotyczące działania Programu oraz nabywania i korzystania z Karty rabatowej przez UŻYTKOWNIKA.

FORMULARZ ZAKUPU – formularz z danymi UŻYTKOWNIKA, którego wypełnienie jest podstawą uczestnictwa w Programie  oraz zakupu i wydania Karty rabatowej.

SERWIS PROGRAMU – portal internetowy dostępny pod adresem: www.rabatol.pl

 

§1. PROGRAM RABATOL – informacje ogólne

 

1. Program RABATOL jest programem rabatowym skierowanym dla UŻYTKOWNIKÓW dysponujących Kartą rabatową, uprawniającą do uzyskania określonego rabatu na usługi i towary oferowane przez zrzeszone w Programie Firmy Partnerskie.

2. Program  jest organizowany i zarządzany przez Organizatora, realizowany na terytorium Polski przy współpracy Partnerów, którzy zgłosili do uczestnictwa w Programie swoją ofertę rabatową.

3. Organizator nie jest podmiotem udzielającym rabaty, a jedynie podmiotem sprzedającym Użytkownikom kartę Rabatol, po okazaniu której uzyskuje się rabaty na wybrane produkty i/lub usługi w Firmach Partnerskich.

4. Informacje o Partnerach aktualnie uczestniczących w Programie, oraz wysokości oferowanych zniżek, dostępne są na stronie internetowej www.rabatol.pl.

 

§2. PROGRAM RABATOL – warunki zakupu, posiadania i korzystania z Karty rabatowej

 

1.       Warunkiem uczestnictwa w programie RABATOL i korzystania z rabatów oferowanych przez Partnerów jest posiadanie przez UŻYTKOWNIKA Karty rabatowej RABATOL.

2.       Karta RABATOL jest spersonalizowaną kartą, a uprawnienia wynikające z jej posiadania nie podlegają przeniesieniu na inne osoby i podmioty.

3.       Każda Karta posiada indywidualny numer oraz kod kreskowy , a także datę ważności, które znajdują się na Karcie i są przypisane do jednego UŻYTKOWNIKA, który jest zobowiązany do czytelnego podpisania się na karcie w wyznaczonym miejscu swoim imieniem i nazwiskiem.

4. Karta RABATOL jest aktywna do określonego terminu, umieszczonego na karcie.  Po upływie tego terminu karta traci ważność i staje się nieaktywna, wskutek czego UŻYTKOWNIK traci prawo do korzystania ze zniżek programu.

5.       Kartę RABATOL można nabyć za pośrednictwem  portalu www.rabatol.pl , a także drogą mailową lub telefoniczną.

6.       Każda osoba zainteresowana nabyciem karty RABATOL jest zobowiązana podać wszystkie niezbędne dane osobowe ( imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu kontaktowego) oraz uiścić opłatę wskazaną w Serwisie Programu.

7.       Kupujący oświadcza, że akceptuje Politykę Prywatności oraz wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w związku z nabyciem i użytkowaniem Karty RABATOL.

8.       Poprzez nabycie Karty RABATOL, kupujący akceptuje w całości i bez zastrzeżeń zasady korzystania z Karty RABATOL zawarte w Regulaminie, chyba że co innego wynika z treści złożonego przez niego oświadczenia – w takim przypadku jednak Organizator – po uprzedniej ocenie proponowanych odstępstw od postanowień Regulaminu - może odmówić zawarcia umowy i sprzedaży Karty.

9.       Kupujący może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych i marketingowych (np. wysyłka newslettera z aktualną listą partnerów, nowych ofert i promocji). UŻYTKOWNIK w każdym momencie może anulować zgodę na otrzymywanie takich informacji handlowych i marketingowych.

10.     Zamówiona Karta RABATOL zostanie wysłana do UŻYTKOWNIKA przesyłką listowną/poleconą/kurierską na adres podany w Formularzu Zakupu, po przesłaniu przez UŻYTKOWNIKA prawidłowo wypełnionego Formularza Zakupu, w ciągu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wpłaty na rachunek bankowy Organizatora. Istnieje możliwość odbioru osobistego Karty w punkcie obsługi klienta klienta (adres wskazany w Serwisie Programu) lub w wybranych punktach partnerskich.

11.     UŻYTKOWNIK zostanie poinformowany o możliwości przedłużenia członkostwa w programie RABATOL i nabycia nowej Karty w okresie ostatniego miesiąca ważności Karty.

12.     UŻYTKOWNIK zobligowany jest do powiadomienia Organizatora  drogą elektroniczną lub telefoniczną o zmianie danych personalnych i kontaktowych takich jak nazwisko, adres zamieszkania, adres mailowy oraz telefon kontaktowy. Wszelka korespondencja będzie kierowana przez Organizatora na ostatnio podany mu przez UŻYTKOWNIKA adres – korespondencja ta jest wówczas uważana za skutecznie doręczoną.

13.     Utrata Karty przez UŻYTKOWNIKA powinna być niezwłocznie zgłoszona Organizatorowi.

14.     UŻYTKOWNIK, który utraci, zgubi lub zniszczy Kartę RABATOL, w przypadku wyrażenia woli uzyskania nowej Karty poniesie koszty związane z nabyciem nowej karty, zgodnie z ofertą zakupu zawartą w Serwisie Programu.

15.     Przed skorzystaniem z oferty zamieszczonej na portalu www.rabatol.pl , UŻYTKOWNIK powinien zapoznać się ze wszystkimi warunkami udzielania zniżek obowiązujących u danego Partnera. Opis zasad łącznie z zastrzeżeniami (wyjątkami) każdego Partnera jest widoczny w zakładce danej firmy, dostępnej w Serwisie Programu.

16.     W celu skorzystania z oferty rabatowej i rezerwacji terminu wizyty w punkcie partnerskim, UŻYTKOWNIK kontaktuje się z wybranym Partnerem we własnym zakresie ( np. telefonicznie, mailowo, osobiście). Zaleca się  także sprawdzenie przed wizytą u wybranego Partnera czy dany produkt/usługa jest dostępny w planowanym dniu skorzystania z oferty promocyjnej.

17.     Warunkami skorzystania z rabatu/oferty promocyjnej są:

a)       okazanie Karty RABATOL pracownikowi firmy PARTNERA przed skorzystaniem z oferty, wraz z dowodem tożsamości potwierdzającym dane UŻYTKOWNIKA,

b)       przestrzeganie zasad korzystania z oferty promocyjnej określonych przez Partnera, dostępnych w zakładce Partnera w Serwisie Programu.

18.     Rabat  przysługuje tylko i wyłącznie na usługi określone przez Partnerów Programu, zgodnie z informacją w Serwisie Programu i nie łączy się innymi promocjami oferowanymi przez Partnerów.

19.     Rabatów nie można wymienić na gotówkę.

20.     Partner Programu ponosi odpowiedzialność za realizację zobowiązania rabatowego wobec UŻYTKOWNIKA wg warunków zawartych w ofercie promocyjnej.

21.     Za jakość towarów i usług oferowanych w Serwisie Programu przez Partnerów, z których korzysta UŻYTKOWNIK, odpowiedzialność ponosi Partner.

22.     Wszystkie zmiany zgłaszane przez Partnerów są aktualizowane w Serwisie w miarę możliwości na bieżąco przez Organizatora, na podstawie informacji i wskazówek nadsyłanych przez Partnerów.

23.     Wszelkie działania mające na celu wyłudzenie rabatu na usługę/towar, polegające w szczególności na próbie posłużenia się sfałszowaną, skradzioną lub nieważną kartą są zabronione i stanowią naruszenie prawa, podlegające odpowiedzialności karnej oraz cywilnej.

24.     Wszelkie prawa autorskie związane z szatą graficzną RABATOL oraz Programem RABATOL przysługują Organizatorowi i z tego powodu za naruszenie praw autorskich traktowane będzie:

a) dokonywanie zmian w wyglądzie Karty,

b)       handel Kartami RABATOL oraz inne formy dystrybucji kart bez zgody Organizatora,

c)       korzystanie z Kart RABATOL w celach zarobkowych,

d)       użytkowanie Kart po wygaśnięciu terminu ich ważności.

§3. ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

1.       Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Organizator są następujące:

a)       połączenie z siecią Internet,

b)       przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML,

c)       włączona opcja akceptowania plików cookies w przypadku Usług wskazanych w „Polityce plików cookies” dostępnej w Serwisie Programu

§4. POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNE

1.       UŻYTKOWNIK ma prawo składać reklamacje, które rozpatruje Organizator.

2.       Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane:

a)       dane UŻYTKOWNIKA (imię, nazwisko, adres zamieszkania lub adres poczty elektronicznej),

b)       przedmiot reklamacji,

c)       uzasadnienie składanej reklamacji.

3.    Reklamacje należy składać na adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub pisemnie na adres siedziby Organizatora.
4.       Organizator dołoży wszelkich starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania. O swojej decyzji dotyczącej wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi UŻYTKOWNIKA za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na adres korespondencyjny podany w reklamacji.

§5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Treść Regulaminu będzie udostępniona wszystkim UŻYTKOWNIKOM Programu RABATOL w Serwisie Programu.

2. Każdy UŻYTKOWNIK może odstąpić od umowy tj. złożyć rezygnację z uczestniczenia w Programie w terminie 14 dni od otrzymania Karty RABATOL. Karta w takiej sytuacji nie może być wykorzystywana w celu uzyskania zniżek. Oświadczenie o rezygnacji należy złożyć drogą elektroniczną na adres e-mail Programu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub drogą pocztową na adres siedziby Organizatora. Opłata za Kartę zostanie niezwłocznie zwrócona na konto bankowe UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK wraz z odstąpieniem od umowy winien zwrócić kartę RABATOL Organizatorowi.

3. W sytuacji złożenia rezygnacji po upływie 14 dni od dnia otrzymania Karty lub korzystania z karty w celu uzyskania zniżek UŻYTKOWNIKOWI nie przysługuje zwrot opłaty uiszczonej za kartę.

4. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. „O ochronie danych osobowych” w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. UŻYTKOWNIK przystępując do Programu akceptuje Politykę Prywatności.

5. Organizator jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów Ustawy o ochronie danych, przetwarzanych na zlecenie UŻYTKOWNIKA w celach związanych z wykonywaniem umowy dotyczącej korzystania z karty RABATOL. Jako administrator danych Organizator przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższej staranności oraz wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych i Rozporządzeniu, w szczególności zaś zachowaniem obowiązku informacyjnego, o jakim mowa w art. 24 Ustawy o ochronie danych.

6. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Drukuj